Privacyverklaring

Privacyverklaring   

m.i.v. mei 2018    

U mag verwachten dat Els Kraamzorg zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doe ik in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Ik gebruik alleen de gegevens die nodig zijn, om goede zorg te kunnen verlenen en bewaar ze zorgvuldig in een beveiligd systeem, om deze te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/ of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. 

Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteun het privacybeleid van Els Kraamzorg naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Els kraamzorg

De Ruyterlaan 36

3843 EC Harderwijk

06-30725995

info@elskraamzorg.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Els Kraamzorg hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kan ik u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of ik uw gegevens en mijn bevindingen mag delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van kraamzorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Els Kraamzorg neemt geen besluiten alleen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw aanmelding/inschrijving bij Els Kraamzorg, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf toestemming voor geven. Ik registreer van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en

polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, BSN en identiteitsbewijsnummer.

Delen van persoonsgegevens

Els Kraamzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Els Kraamzorg onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, zorgovereenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens metRedenPersoonsgegevensWijze van overdrachtGrondslag
HuisartsRapportage partus ter informatie Medische of psychische klachtenNAW Geboortedatum  BSN Medische gegevens  Telefonisch Per postAlleen na uw toestemming
VerloskundigeObservatie en rapportageNAW Geboortedatum BSN Medische gegevensTelefonisch Persoonlijk bezoekAlleen na uw toestemming
Kraamzorg 1 op1 verwerkerAanmelding en inschrijving kraamzorgNAW Geboortedatum BSN Zorgverzekering Polisnummer Declaratie zorgVia beveiligde websiteZorgovereenkomst voor kraamzorg
ZorgverzekeringIndienen declaratieNAW Geboortedatum BSN Polisnummer Declaratie zorgVia kraamzorg 1op1 of rechtstreeks naar verzekerdeZorgverzekeringswet

Mogelijk ontvangt Els Kraamzorg uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  wanneer u uit het ziekenhuis komt na de bevalling. Ik ga ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Els Kraamzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst ben ik als zorgverlener verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. 

Wanneer het niet komt tot een Zorgovereenkomst voor Kraamzorg en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Els Kraamzorg uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacy rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier sturen naar: info@elskraamzorg.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Els Kraamzorg reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. 

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Els Kraamzorg uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Els de Jong naar info@elskraamzorg.nl.

Els Kraamzorg brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 

Els Kraamzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Els Kraamzorg.