Algemene voorwaarden Els Kraamzorg

ARTIKEL 1 – Definities

Cliënte:

De natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij een kraamzorgaanbieder. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan.

Kraamzorgaanbieder:

(Rechts)persoon die kraamzorg verleent, gefinancierd op grond van Zorgverzekeringswet (ZVW) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of aanvullende diensten, Els Kraamzorg.

Kraamverzorgende:

De natuurlijke persoon die partusassistentie en kraamzorg verleent onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder en cliënte.
 3. Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3 – Zorgovereenkomst

1. De schriftelijke of digitale inschrijving door de cliënte vormt het verzoek aan de kraamzorgaanbieder kraamzorg aan de cliënte te leveren. De kraamzorgaanbieder accepteert de inschrijving schriftelijk of digitaal waarmee de overeenkomst tot stand komt. De cliënte heeft tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst (kosteloos) ongedaan te maken.

ARTIKEL 4 – Annulering

 1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden indien er sprake is van een verhuizing buiten ons werkgebied of als er om medische redenen geen kraamzorg nodig wordt geacht. Wordt de inschrijving om een ander reden beëindigd dan brengt de kraamzorgaanbieder een vast bedrag van € 150,- in rekening bij klant.
 2. Bij opzegging van de zorgovereenkomst tijdens de kraamperiode wordt het in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal zorguren volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook als de kraamzorgaanbieder zich genoodzaakt voelt om de zorg te beëindigen wegens bij artikel 6 beschreven punten.
 3. Cliënte dient de annulering schriftelijk in te dienen bij de kraamzorgaanbieder, tenzij er wordt geannuleerd op medische redenen.

ARTIKEL 5 – Zorguren en werktijden

1. De kraamzorgaanbieder levert minimaal 3 uur en maximaal 8 uur per dag kraamzorg. Per kraamperiode is de minimale zorglevering 24 uur tot een maximum van 10 dagen en 80 uur.

 1. Werktijden van de kraamverzorgende ligt tussen 8.00 uur en 18.00 uur met uitzondering van de partusassistentie. Werktijden worden in overleg met de cliënte en de kraamverzorgende vastgesteld.
 2. Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Deze dient namens de kraamzorgaanbieder te worden ondertekend door de kraamverzorgende en de cliënte. Hiermee verklaart de cliënte akkoord te gaan met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenregistratieformulier.
 3. Door ondertekening verklaart de cliënte dat, indien cliënte geen verzekering heeft afgesloten waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van de cliënte.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

 1. De kraamzorgaanbieder kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van de kraamverzorgende zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënte worden aangetoond. Indien er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, is de kraamverzorgende hiervoor verantwoordelijk. Zij heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur en deugdelijke materialen. Mocht schade veroorzaakt worden door ondeugdelijke apparatuur of materiaal dan kan de kraamzorgaanbieder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. In geen geval is de kraamzorgaanbieder gehouden om aan de cliënte een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering, die zij in het desbetreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
 4. De cliënte meldt binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de schade zijn/haar schadeclaim schriftelijk bij de kraamzorgaanbieder. Voorts sluit de kraamzorgaanbieder alle aansprakelijkheid uit voor schade, die ontstaat terwijl de kraamverzorgende gebruik maakt van een vervoermiddel van de klant of van haar eigen vervoermiddel.

ARTIKEL 7 – Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt:
  1. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
  2. dooropnamevandepasgeboreneineenziekenhuisalsdezenietbinnen10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
  3. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;
  4. dooroverlijdenvandecliëntealsdepasgeborenegeenkraamzorgnodig heeft;
  5. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg nodig heeft;
  6. op basis van medische gronden bij de cliënte.
 2. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan de kraamzorgaanbieder annuleringskosten in rekening brengen.
 1. De kraamzorgaanbieder is gerechtigd om haar zorgverlening te beperken indien bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd het bed van de cliënte niet op een minimale werkhoogte staat van 80 cm en als er geen warm, stromend water aanwezig is op de etage waar de cliënte en de baby worden verzorgd.
 2. De kraamzorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. de kraamzorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de cliënte besproken;
  2. dekraamzorgaanbiederheeftmetdecliënteeenpassendalternatief besproken;
  3. de kraamzorgaanbieder heeft de cliënte gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

ARTIKEL 8 – Betaling

 1. De cliënte is de kraamzorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten, voor zover deze niet op grond van de ZVW dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.
 2. De kosten van wettelijke eigen bijdrage kraamzorg worden of vergoed door de verzekering of zijn voor eigen rekening en deze maakt u zelf over aan de kraamzorgaanbieder.
 3. Wanneer de declaratie kraamzorg en/of wettelijke eigen bijdrage niet rechtstreeks door ons aan de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, maar door cliënte zelf gedeclareerd wordt en het bedrag op haar bankrekening overgemaakt wordt, maakt cliënte het totale bedrag naar de kraamzorgaanbieder over.
 4. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten stuurt de kraamzorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.
 1. De kraamzorgaanbieder stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30 dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de kraamzorgaanbieder gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

ARTIKEL 9 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk binnen 48 uur ingediend te zijn bij de kraamzorgaanbieder.
 2. Verwerking van een klacht geschied binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding.
 3. Bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van ZZP Nederland bv.

ARTIKEL 10 – Geheimhouding en privacy

1. De kraamzorgaanbieder hanteert de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van Privacy en Bescherming Persoonsgegevens. Deze zijn te lezen op de website van de kraamzorgaanbieder www.elskraamzorg.nl

5. Indien er niet rechtstreeks gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar (wanneer er geen sprake is van een restitutiepolis) zal ook de fee in rekening gebracht worden. Dit zijn administratiekosten. Vraag hiervoor naar de voorwaarden en bedragen.

2. Cliënte stemt er mee in dat de kraamzorgaanbieder de verzamelde gegevens van de cliënte vastlegt en deze eventueel uitwisselt met op dat moment betrokken disciplines, die mede verantwoordelijk zijn voor de zorg.

ARTIKEL 11 – Slotbepaling

 1. Op de overeenkomsten tussen de kraamzorgaanbieder en haar cliënte is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden van de kraamzorgaanbieder zijn ook te lezen op de website van de kraamzorgaanbieder via www.elskraamzorg.nl